Gradul 1 în preoție

Motto: Preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. (Arhim. Epifanie Theodoropoulos)
Descriere

În viața preotului, hirotonia este o clipă care sacralizează, prin harul lui Dumnezeu, drumul de formare parcurs și marchează începerea vieții de slujitor al lui Dumnezeu și al aproapelui, învățând pe tot parcursul vieții să depășească provocările ce îi ies în cale.

Gradele Profesionale reprezintă un stagiu de formare conceput să dea șansa preotului să acceseze experiențe și informații mereu noi care să-l motiveze, formeze și informeze cu privire la depășirea provocărilor.

Într-un context religios ca cel de astăzi și din considerente actuale, desfășurarea unui program de studii profesionale într-o lume pluri și multiconfesională reprezintă o necesitate fundamentală pentru Biserică și pentru învățământul teologic. Acest program pune accent în mod predilect pe criteriile de identificare și de întărire a vocației pastorale și a vieții duhovnicești a preotului și a familiei sale, precum și pe actualizarea și contextualizarea pastorației creștine.

Strategia de formare
Vechimea

Înscrierea la gradul 1 în preoție se poate face după, cel puțin, 4 ani de la obținerea gradului 2 în preoție. Perioada de vechime se calculează prin raportare la momentul înscrierii și nu la cel al obținerii gradului 1.

Dispensă de 1 an la calculul vechimii se oferă doar celor cu media 10 la gradul 2 sau cu o activitate misionară cu totul deosebită (construcție de biserici, activitate filantropică, culturală, educațională etc.).

Programa

Cuprinde teme de interes pentru preoțime cu conținut: teologic, pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic și administrativ-gospodăresc, de drept bisericesc, administrație parohială și legislație și este redactată în conformitate cu „Anul omagial” și „Anul comemorativ” stabilite de Sfântul Sinod. Temele sunt propuse și coordonate de profesori din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Cronologia gradului 1 în preoție

Gradul 1 în preoție se obține în decursul a doi ani calendaristici prin parcurgerea următoarelor etape:

Cronologie Grad 1
1. Înscrierea

Înscrierea se face pe bază de dosar la protopopiatul de care aparține candidatul în perioada comună prevăzută pentru gradele definitiv, 2 și 1 în preoție: 01-29 februarie ale fiecărui an.
În funcție de studiile candidatului, dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
 

Studii medii
1. cerere tip către Chiriarh (vezi Documente utile)
2. copie după diploma de absolvire a seminarului sau copie după diploma de bacalaureat;
3. copie după certificatul de atestare a competențelor profesionale;
4. copie după certificatul de capacitate preoțească;
5. copie după certificatul de acordare a definitivării;
6. adeverința care sa ateste cel puțin 9 ani de vechime în preoție;
7. memoriu de activitate avizat de protopop, având calificativul cel puțin „Bine”;
8. dovadă cu notările administrative de la Centrul eparhial de la obținerea gradului definitiv până în prezent;
9. dovadă privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii, articole, predici, cateheze etc.) și/sau apariții în mass-media bisericească;
10. dovadă privind elaborarea sau susținerea unei conferințe preoțești ori a unei teme în cadrul cercului pastoral, în ultimii 4 ani;
11. atestarea privind organizarea unei vizite arhierești în parohie, precum și a realizărilor semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic și administrativ-gospodăresc, în ultimii 4 ani.

 

Studii superioare
1. cerere tip către Chiriarh (vezi Documente utile)
2. copie după diploma de licențiat în teologie;
3. adeverința care să ateste cel puțin 9 ani vechime în preoție;
4. memoriu de activitate avizat de protopop, având calificativul cel puțin „Bine”;
5. dovadă privind elaborarea sau susținerea unei conferințe preoțești ori a unei teme în cadrul cercului pastoral, în ultimii 4 ani;
6. dovadă privind publicarea unor cărți, studii, articole, predici, cateheze, conferințe, alte materiale de interes bisericesc;
7. copii ale materialelor sau adeverințe din partea publicațiilor;
8. participări la emisiuni radio și TV, cu binecuvântarea chiriarhului;
9. atestarea privind organizarea unei vizite arhierești în parohie, precum și a realizărilor semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic și administrativ-gospodăresc, în ultimii 4 ani.
2. Colocviul de admitere

Colocviul de admitere reprezintă alegerea de către candidat a unei teme de cercetare și a unui profesor îndrumător și motivarea alegerii făcute (timp de maxim 10 minute) în fața unei comisii prezidată de chiriarh, cadre didactice și reprezentanți ai Centrului Eparhial.

Data de organizare: anunțată de Centrul de Formare Continuă prin protopopiat.

Locația: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

În vederea alegerii unui subiect pentru lucrarea de grad, candidatul se va consulta cu unul din profesorii coordonatori, iar titlul lucrării, formulat în urma acestei consultări, va fi propus spre aprobare în cadrul colocviului de admitere printr-o cerere (vezi Documente utile). Subiectul se alege doar pe baza temelor din programa orientativă aprobată de Sinodul Mitropolitan (vezi Documente utile).

După admitere, candidatul are obligația de a colabora cu profesorul coordonator pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, coordonatorul are dreptul să nu-și dea avizul scris pentru depunerea lucrării.

Candidatul are ca timp de redactare și depunere a lucrării din momentul admiterii până la data de 30 septembrie a anului următor.

3. Depunerea lucrării

Lucrarea se depune la Registratura Centrului Eparhial-Iași până la data 30 septembrie a anului următor înscrierii cu mențiunea „pentru Centrul de Formare Continuă”.

Lucrarea se depune respectând următoarele condiții:

 • este legată tip carte (arc/broșat) și pe suport electronic în format PDF (pe CD, în formularul de mai jos sau la email cfc@mmb.ro);
 • are pe prima pagină a lucrării acordul scris al coordonatorului (De acord cu depunerea lucrării și susținerea ei în colocviu) și semnătura acestuia;
 • are pe prima pagină scris numărul de telefon al candidatului;
 • are atașată o copie a chitanței de plată a taxei pentru susținerea gradului 1 în preoție;
 • ultima pagina a lucrării cuprinde declarația de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului (vezi Documente utile).

Lucrarea depusă la Centrul Eparhial-Iași rămâne în arhivele acestuia. Candidatul se obligă, în acord cu profesorul coordonatorului și/sau la solicitarea acestuia, să-i pună la dispoziție o altă copie a lucrării pentru recenzare și întocmirea referatului.


Taxa de susținere se achită la Casieria Centrului Eparhial-Iași la depunerea lucrării.

Candidații care, din motive obiective, nu reușesc să depună lucrarea de grad I în perioada specificată pot să o depună în anul următor, în baza unei cereri către chiriarh (vezi Documente utile) în care se explică situația și se solicită reînscrierea.

Încărcarea unei lucrării de grad 1 în preoție se poate face aici.

4. Inspecția specială la parohie

Inspecție specială se face la parohia în care activează candidatul, de către un delegat al chiriarhului, după depunerea lucrării.

Candidații vor fi programați și anunțați de către persoana delegată în privința datei exacte de organizare a inspecției speciale.

Calificativul minim necesar obținerii gradului 1 în preoție este „bine”.

5. Colocviul de susținere a lucrării

Colocviul de susținere a lucrării de grad 1 în preoție constă în:

 1. prezentarea referatului de către coordonator;
 2. prezentarea sintetică de către candidat a conținutului lucrării, cu accent pe contribuțiile personale și pe latura aplicativă a investigațiilor efectuate, cu referire la aspectele de inovare și dezvoltare a procesului educațional;
 3. adresarea de întrebări candidatului de către membrii comisiei de examinare;
 4. întrebări, observații și aprecieri ale persoanelor prezente la ședința publică de susținere, cu referire la lucrarea metodico-științifică susținută;
 5. etapa de deliberare;
 6. concluziile colocviului de susținere a lucrării.

Criterii de evaluare: aici;

Data: 22 noiembrie 2024

Locație: Iași sau la Centrele Eparhiale locale (dacă există mai mulți candidați)

Validarea: note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere a lucrării și de promovare a colocviului este 8.00 (opt). Nota de obținere a gradului 1 în preoție este media aritmetică a celor trei note pentru susținere + Nota coordonatorului pentru lucrare / 2.

Comisia: chiriarh, profesorul coordonator împreună cu un alt profesor și reprezentanți ai Centrului Eparhial.

Candidatul se îngrijește de organizarea aspectelor logistice speciale necesare colocviului de susținere a lucrării (dacă este cazul, de ex.: laptop, videoproiector)

Candidații care nu au promovat colocviul pentru gradul 1 în preoție se pot prezenta la un nou examen în anul următor, în aceleași condiții amintite mai sus, completând o cerere de reînscriere (vezi Documente utile).

Certificatul  / Adeverința de obținere a gradului I se eliberează la cerere de către Centrul Eparhial.

Calendar

Puteți vizualiza  Calendarul de desfășurare a Gradului I în preoție aici.